Informácie a dokumenty

Úvod Informácie a dokumenty

   Niečo o nás


Poskytovateľ sociálnych služieb Penzión seniorov ORLÍK, o. z. poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov

a v Špecializovanom zariadení.

 

  Zariadenie pre seniorov slúži na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnych služieb z iných vážnych dôvodov.

 

  Špecializované zariadenie je určené fyzickým osobám, klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby , ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 Zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, Sclerosis multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, organický psychosyndróm stredne ťažkého až ťažkého stupňa.

 

   Poskytovateľ Penzión seniorov ORLÍK, o.z. poskytuje prijímateľom v zariadení tieto služby :

 

a)  odborné činnosti :

     pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

     sociálne poradenstvo,

     sociálna rehabilitácia,

     ošetrovateľská starostlivosť,

     pracovná terapia

 

b)  obslužné činnosti:

      ubytovanie,

      upratovanie,

      stravovanie,

      pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

c)  ďalšie činnosti:

     utváranie podmienok na záujmovú činnosť a úschovu cenných vecí. 

    Zdravotnú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom obvodného lekára, ktorý navštevuje prijímateľov v zariadení pravidelne aj podľa potreby.

 

Forma poskytovaných sociálnych služieb je pobytová.


                                   Postup pri vybavovaní Žiadosti do Penziónu seniorov ORLÍK, o. z. 


       V prípade, že klient trpiaci ochoreniami vyššie uvedenými a situáciu v domácom prostredí nezvláda samostatne ani za pomoci rodinných príslušníkov môže riešiť situáciu pred umiestnením do sociálneho zariadenia nasledovne.

         Tlačivá, ktoré uvádzame nižšie – Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu pomoc - vyplnené, podpísané klientom, vyplnený Lekársky nález a priložené lekárske nálezy ( nie staršie ako 6 mesiacov), Tlačivo – určená osoba podáte na príslušnej inštitúcii.

Vzhľadom k ochoreniam, ktorými klient trpí je najvhodnejšie, aby osobne, alebo prostredníctvom príbuzných navštívil konkrétne zariadenie a osobne sa poradil s kompetentným personálom sociálneho zariadenia o zvolení správnej inštitúcie. Ide o samosprávny kraj alebo mestský, obecný úrad.

       Po podaní žiadosti na príslušnej inštitúcii bude postupne spracovaný Sociálny posudok na posúdenie odkázanosti na sociálnu pomoc a príslušná inštitúcia vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, o ktorú klient žiada. Bude informovaný poštou alebo telefonicky.

      Po obdržaní Rozhodnutia si podá Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby vo zvolenom zariadení sociálnych služieb. Pri osobnom stretnutí so sociálnou pracovníčkou, vedúcou ošetrovateľsko opatrovateľského úseku alebo riaditeľom zariadenia si dohodne deň nástupu.

    V prípade, že zariadenie nedisponuje voľných miestom, bude klient po doručení dokumentácie riadne zaevidovaný do poradovníka prijímateľov. V prípade, keď sa uvoľní miesto, na ktoré môže nastúpiť, bude kontaktovaný zodpovednou osobou v zariadení.


     K prijatiu do Penziónu seniorov ORLÍK o.z. vyžadujeme pri príjme klienta sociálnej služby nasledovné tlačivá:


- vyplnenú Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby,

- Rozhodnutie VÚC / mesta/ obce o odkázanosti,

- Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške príjmu klienta v danom roku

- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby,

- Potvrdenie o bezinfekčnosti klienta sociálnej služby, ( vystaví obvodný lekár, resp.

lôžkové oddelenie)

- kompletnú zdravotnú dokumentáciu – vydáva obvodný lekár s potvrdením o vyradení

klienta z evidencie

- Zoznam spísaných osobných vecí, ktoré si klient prináša do zariadenia pri prijatí.

 

Uvedené tlačivá sú prílohami pod textom.

 

    V deň, kedy bude klient prijatý do Penziónu seniorov ORLÍK, o.z. bude s ním spísaná Zmluva v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto úkonom sa klient stáva prijímateľom sociálnych služieb Penziónu seniorov ORLÍK o.z.


    Linky, kde nájdete vzorové tlačivá Žiadostí na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu:


www.region-bsk.sk

www.region-nsk.sk

www.region-ttsk.sk


           Mestské a obecné úrady majú osobitné tlačivá , konkrétne pre jednotlivé inštitúcie.

 


Stiahnuť nasledovné tlačivá, vyplnené potvrdené , podpísané priniesť pri nástupe.


 

 
                 

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v penzióne ORLÍK

 

Zoznam osobných vecí prijímateľa sociálnej služby    

 

Zoznam dokladov a vecí

 

Potvrdenie o bezinfekčnosti

 

Vyžiadanie dokumentácie

 

Súhlas so spracovaní osobných údajov