Výročná správa 2015

Úvod NajzaujímavejšieVýročná správa 2015

                                            Výročná správa

                                                                                  občianskeho združenia Orlík

                                                                                             za rok 2015
 

           Zariadenie sociálnych služieb Orlík, o.z sa nachádza v tichej parkovej lokalite na rozhraní okresov Šaľa a Nitra. Predstavuje jedinečný komplex špičkovej starostlivosti o seniorov mobilných, čiastočne mobilných, ale aj tých, ktorí sú trvale na lôžku. 

V Močenku, 15.04.2016                                                                             Predkladá: Ing. Stanislav Szabo

                                                                                                                   Predseda správnej rady

                                                                                                                   Penzión ORLÍK, o.z.

 

 

 

 

 

          Občianske združenie Orlík

 

 

 

   O nás

 

 

 

         Cieľom občianskeho združenia Orlík bolo vytvoriť zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím, kde ťažiskom starostlivosti je zachovanie ich práva na sebaurčenie, samostatnosť, a zároveň možnosť prekonať prekážky každého dňa kvalitne poskytovanými službami.

 

 

Človek má domov tam, kde sa cíti dobre“

 

          Klientom zariadenia je poskytovaná opatrovateľská a sociálna starostlivosť odborným, skúseným a príjemným personálom. Seriózny vzťah našich zamestnancov ku klientom je budovaný na ich dôvere k našim službám, čo je pre nás najvyššou hodnotou, preto sme služby občanom postavili na princípoch ľudskosti a láskavosti.

           Sociálne služby poskytujeme pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu občana, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.


                                                         

 

 

          Poskytujeme vysoko kvalitnú nepretržitú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť kvalifikovaným personálom s ohľadom na individuálne potreby a požiadavky našich klientov. Jedenkrát týždenne zabezpečujeme vizitu všeobecným lekárom, ako aj ďalšie odborné vyšetrenia podľa zdravotného stavu klienta. Našim klientom garantujeme komfort nepretržitej adresnej starostlivosti.

          Kapacita zariadenia je 80 lôžok. Klienti sú ubytovní v jednolôžkový izbách, ktoré tvoria prevažnú väčšinu kapacity, ale aj v dvojlôžkových izbách. Každá izba je vkusne a moderne zariadená, vybavená televízorom, moderným nábytkom s doplnkami, s vlastným sociálnym zariadením – bezbariérovým sprchovým kútom a toaletou. V každej izbe je zavedený signalizačný systém zdravotnej starostlivosti „sestra – pacient“ pre neočakávané situácie klienta. Všetky miestnosti majú bezbariérový prístup s antibakteriálnymi podlahami.

           Pre klientov sú zabezpečené dvakrát do mesiaca duchovné služby v spolupráci s miestnym farským úradom v priestoroch kaplnky, ktorá je súčasťou zariadenia. Poskytujeme celodennú stravu, ktorá je prispôsobená požiadavkám a zdravotnému stavu klienta, a je podávaná 5xkrát denne, v prípade diabetes 6xkrát. Klienti majú zabezpečené upratovanie, pranie a žehlenie šatstva a bielizne v našej prevádzke.                                


 

       Novovybudované zariadenie ORLÍK, o.z. sa nachádza v tichom lesoparkovom prostredí v centre obce Močenok. Prevádzkovú činnosť sme zahájili 01.10.2015.

 

 

           Penzión Orlík,o.z. poskytuje dva druhy sociálnych služieb:

 

         Zariadenie pre seniorov, ktoré je určené fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa zákona č. 448/2008, alebo fyzickej osobe, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov.

          Špecializované zariadenie, je určené fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa Zákona č.448/2008, a má vážne zdravotné postihnutie (alzhmeirova choroba, parkinsonova choroba, demencia rôzneho typu etiológie...)

         V príjemnom prostredí zariadenia nachádzajú klienti pohodu a kľud. Pod dohľadom odborného personálu prežívajú príjemné dni jesene života naplnené radosťou a pohodou v duši.         Občianske združenie ORLÍK, o.z., bolo zaregistrované na MV SR 23.12.2013 pod evidenčným číslom: WS/1-900/90-42820.


Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie členov združenia, ktoré sa schádza najmenej jeden krát za rok. Volí spomedzi seba 3 členmi Správnu radu. Správna rada je kontrolným a výkonným orgánom združenia. Predseda združenia je volený správnou radou združenia spomedzi jej členov a je zároveň aj štatutárnym zástupcom združenia. Volí sa na obdobie piatich rokov v zmysle stanov združenia

          Predsedom občianskeho združenia ORLÍK, o.z., je Ing. Stanislav Szabo.

            Členmi správnej rady sú Mgr. Roman Szabo, Mgr. Stanislav Szabo.

            Sídlo združenia Močenok, 951 31, Pri kúpalisku 1422


 

 

Staňte sa aj Vy súčasťou našej rodiny. My Vám zabezpečíme rozprávkovú jeseň života s pocitom istoty a rodinnej atmosféry“ 

Základný prehľad aktivít občianskeho združenia ORLÍK

 

 

 

     Svoju pozornosť a energiu sme v uplynulom kalendárnom roku 2015 zamerali na dokončenie vybavenosti novootvorených objektov Penziónu seniorov ORLÍK, o.z. v Močenku. Vďaka obrovskej pracovnej nasadenosti a umu sa nám podarilo novostavbu penziónu Orlík ukončiť, skolaudovať a slávnostne uviesť do prevádzky 01.10.2015.

     Neoddeliteľnou súčasťou penziónu je prekrásny areál nachádzajúci sa v lesoparkovom prostredí s množstvom zelene a rôznej zveri, ktorá má oplotený jeden a pol hektárový výbeh. Okrem množstva zelene a športovísk, ktoré sú súčasťou areálu tu klienti hlavne nájdu ticho, pohodu a relax, ktorú si môžu klienti vychutnať na lavičkách v parku alebo v záhradnej besiedke pod stromami.

 

    Pred slávnostným otvorením prevádzky penziónu Orlík sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, čo malo veľmi pozitívny ohlas, a zúčastnení novinári vo svojich periodikách charakterizovali „Novovybudovaný penzión Orlík nie je domov dôchodcov, ale je to hotel na úrovni.“

    V penzióne je 48 jednolôžkových a 16 dvojlôžkových izieb, ale aj 8 hosťovských izieb pre krátkodobé ubytovanie rodinných príslušníkov našich klientov. Klienti majú k dispozícii tenisové kurty, golfové či futbalové ihrisko, zimnú záhradu, biliard, telocvičňu, vysvätenú kaplnku a prekrásne spoločenské priestory.

 

                               

 

      Počas krátkej trojmesačnej činnosti v hodnotiacom roku 2015 sme sa zamerali na stabilitu kvalifikovaného personálu, ktorý bude mať predpoklady zvládnutia tejto veľmi náročnej a rôznorodej problematiky penziónu.


 

      S odstupom času môžeme konštatovať, že sa nám organizačne a ekonomicky s veľkým úsilím celého pracovného kolektívu túto oblasť darí úspešne napĺňať.

K 31.12.2015 po trojmesačnej prevádzke sme v penzióne Orlík ubytovali 22 klientov. Už počas tohto krátkeho pôsobenia, sme organizovali pre nich rôzne kultúrne a spoločenské akcie, ktoré mali u nich veľmi priaznivú odozvu. Veľmi pozitívne ohlasy sme zaznamenali na

 

  • Slávnostné otvorenie penziónu Orlík
  • Vysvätenie kaplnky duchovným otcom z Farského úradu Močenok
  • Mikulášske posedenie za účasti detí zo ZŚ a MŠ
  • Vianočné posedenie pri jedličke s koledami
  • Slávnostná Štedrovečerná večera s odovzdávaním darčekov
  • Oslavy narodenín či menín našich klientov posedením v spoločných priestoroch
 

Aj v budúcom kalendárnom roku 2016 plánujeme bohatý kultúrny a spoločenský program pre stálych klientov, aby sme im čo najviac spríjemnili pobyt v našom zariadení.

 

  • Fašiangové slávnosti s miestnym spevokolom Zúgovanka
  • Veľkonočné tradície
  • Deň úcty k starším
  • Medzinárodný deň žien a Deň matiek ......

 

 

V parkových priestoroch areálu plánujeme pestovať vlastné bylinky, o ktoré sa budú môcť klienti sami starať, a taktiež plánujeme uskutočniť kvetinovú výzdobu na balkónoch izieb a oddychovej terase.


   

         Zároveň sa chceme poďakovať všetkým našim zamestnancom za ich veľmi obetavú, trpezlivú a ťažkú prácu pri uspokojovaní potrieb klientov a požiadaviek ich rodinných príslušníkov. Pevne veríme, že naša obetavosť a starostlivosť o klientov bude šíriť dobré meno penziónu seniorov Orlík.

 

        Poďakovanie patrí aj spoločenským zložkám Obecný úrad Močenok, VÚC Nitra, Trnava a Bratislava za ich nezištnú pomoc a poradenstvo. Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity Občianskeho združenia Orlík v roku 2015 sponzorskými darmi, dobrovoľnou prácou, finančnými a nefinančnými darmi a dotáciami.                                              SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
                        Občianskeho združenia ORLÍK od 01.10.2015 do 31.12.2015


 SÚVAHA V €                                                                                                                              
 Aktíva - majetok    2015 €
 Majetok spolu  Dlhodobý nehmotný majetok  
   Dlhodobý hmotný majetok  2214 €
   Finančné investície  
 Obežný majetok  Zásoby  
 -  Dlhodobé pohľadávky  
   Krátkodobé pohľadávky  
   Finančný majetok  18 527 €
   Prechodné účty aktív  
 AKTÍVA celkom    20 741 €
     
 Pasív - zdroje    
 Vlastné zdroje  Fondy  
   Výsledok hospodárenia -115 738 €
 Cudzie zdroje  Dlhodobé záväzky  172 €
   Krátkodobé záväzky  15 890 €
   Záväzky z obchodného styku  105 355 €
   Záväzky ostatné  15 000 €
   Bankové výpomoci  
   Prechodné účty aktív  
 PASÍVA celkom    20 679 €
     
     
 VÝSLEDOVKA v €    
 Náklady    2015 €
   Materiál  66 137 €
   Energie  5312 €
   Opravy a údržba  
   Cestovné  
   Reprezentačné  
   Služby  29 224 €
   Mzdy  29 598 €
   Zákonné sociálne poistenie  10 230 €
   Zákonné sociálne náklady  975 €
   Osobitné dane a poplatky  299 €
   Iné ostatné náklady  269 €
   Odpis DHM a NM  62 €
   Poskytnuté príspevky iným UJ  
 NÁKLADY celkom    142 106 €
     
 Výnosy  Tržby z predaja služieb  25 470 €
   Kurzové zisky  
   Iné ostatné výnosy  1 €
   Výnosy krátkodobého majetku  
   Príspevky od íných organizácií  
   Príspevky prijaté od fyzických osôb  
   Príspevky z podielu zaplatenej dane  
   Dotácie na prevádzku  897 €
 VÝNOSY celkom    26 368 €
Výsledok hospodárenia   -115 738 €