Krízový plán

Úvod FotogalériaKrízový plán

 

 

 

Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v ZSS  ORLÍK o.z. Močenok


 

V prípade, že infikovaní prijímatelia nie sú prevezení hneď do nemocnice nastáva Karanténa infikovaného (infikovaných). Vedenie ZSS môže rozhodnúť aj o Karanténe celého zariadenia, a KŠ zabezpečí plnenie týchto úloh (úloha č. 1 je realizovaná okamžite):


1. Postup pri výskyte Koronavírusu v zariadení

2. Organizácia  plánovanie a informovanosť

3. Organizácia opatrovateľsko – ošetrovateľský úsek 

4. Organizácia obslužný úsek

5.  Organizácia starostlivosti o zamestnancov

 

 

 

    

  1. 1.   Postup pri výskyte Koronavírusu v zariadení

1.1.  Zistenie príznakov a postup

-    Ak zamestnanec privykonávaní merania teploty a pri kontrolu zdravotného stavu, zistí príznaky Covid 19, stav konzultuje  s lekárom zariadenia, alebo s RÚVZ a informuje riaditeľa.

-   Vedúca sestra a vedenie zariadenia zabezpečia testovanie príznakového prijímateľa cez RÚVZ, alebo cez príbuzných ako samoplatcu.

-  Vedúca sestra zabezpečí karanténu daného prijímateľa, vytvorí záznam o udalosti  a informuje o tom celý službukonajúci tím aj následný tím, ktorý príde do služby.

-  Prijímateľa poučí o situácii a aj jemu odovzdá ochranné pomôcky.

 

 

1.2. Zabezpečenie karantény infikovaného prijímateľa/ zodpovedá vedúca sestra

-  Zabezpečenie miestnosti označením KARANTÉNNA IZBA

-  Určení zamestnanci vstupujú do izby už iba v intervenčných ochranných pomôckach

(v okuliaroch, s rúškom - prípadne respirátorom a so štítom, v ochrannom obleku (chránená hlava), návlekmi na topánkach a s rukavicami).POSTUP vyzlečenia intervenčných ochranných pomôcok:

a)   Ochranný overal (oblek)

b)   Návleky na topánky

c)   Ochranné okuliare

d)   Ochranné rúško plátené, alebo jednorazové (respirátor)

e)   Jednorazové rukavice

 

Ochranné pomôcky označené červenou dať do nádoby s dezinfekčnou tekutinou, ostatné vyhodiť do koša s igelitom a vyhodiť von z budovy na určené miesto infekčného odpadu.

 

 

-   Denne dezinfikuje izbu aj predmety (striedavo: raz prostriedkom z chlóru 500 mg/1 l vody a po pár hodinách s obsahom etanolu 60%), 3 x denne púšťa germicídny žiarič použiteľný v prítomnosti ľudí.

-   Miestnosť je pravidelne vetraná, upratovanie zabezpečujú pracovníci, ktorí sa o prijímateľa starajú (nie upratovačka, ktorá upratuje neinfikované izby)

-   Pred vstup do miestnosti umiestniť uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vrecom (na odhadzovanie jednorazových ochranných pomôcok)

-   Pred vstup do miestnosti umiestniť nádobu s dezinfekčnou tekutinou na dezinfekciu okuliarov (prípadne látkového rúška).

-   Zoznam zamestnancov z KT, ktorí boli v kontakte s prijímateľom, podozrivým na nákazu Covid 19. Tí budú určení na starostlivosť o možného infikovaného  prijímateľa // pridelenie jednorazových pomôcok, intervenčných viackrát použiteľných pomôcok, dezinfekcia.

-   Podľa inštrukcií lekára zamestnanci naďalej sledujú zdravotný stav, sledujú životné funkcie... Podávajú lieky a teplé nápoje, stravu v jednorazových riadoch

-   Denne monitorujú aj svoju vlastnú teplotu       1.3. Vstup a komunikácia zamestnanca v prípade potvrdenej nákazy Covid 19 u daného prijímateľa, v prípade, že prijímateľ nie je odvezený do nemocnice a zostáva v zariadení.

 

- vedúci KŠ zabezpečí izbu novým označením: INFEKČNÁ IZBA

- starostlivosť realizujú určení zamestnanci naďalej podľa 1.2.

- Na RÚVZ sú nahlásené všetky osoby, ktoré s prijímateľom, ktorý má potvrdení Covid 19 prišli do kontaktu.

 

 

       1.4. V prípade, že je prijímateľ s podozrením na Covid 19, alebo s potvrdeným Covid 19   prevezený do zdravotníckeho zariadenia,

vedúca sestra zabezpečí dezinfekciu celej  miestnosti germicídnym žiaričom, dezinfekčnými prostriedkami  a zabezpečí výmenu bielizne a pranie použitej posteľnej bielizne a viac krát použiteľných  intervenčných pomôckach vo vopred vyhradenej práčke. Izby vyžiari germicídnym žiaričom.

 

 

        2. Organizácia  plánovanie a informovanosť

-   Koordinátor KŠ a vedúci KŠ zvolajú všetkých členov KT do zariadenia.

-   Krízový štáb má pravidelne stretnutia a operatívne reaguje na situáciu, je v dennom kontakte s koordinátorom KŠ – ktorý je mimo ZSS.

 

Udržuje kontakt s ÚKŠ a postupuje podľa pokynov RÚVZ a ÚKŠ. Udržuje kontakt s orgánmi štátnej správy a ak treba, prostredníctvom koordinátora KŠ  vydáva tlačové správy. Určí pracovníka v zariadení, ktorý bude pri krízovej telefonickej linke a bude 2 hodiny denne k dispozícii pre prijímateľov, ale aj pre príbuzných (určená sociálna pracovníčka). Čas kedy je tento  pracovník  k dispozícii bude na webe.

-   Koordinátor KŠ monitoruje situáciu v SR a sleduje správy ÚKŠ,  médií a štátnej správy a denne ich posiela vedeniu KŠ v karanténe. Z každého zasadnutia KŠ v zariadení dostanú určené informácie zamestnanci aj prijímatelia.


 

  1. 3.   Organizácia na opatrovateľsko - ošetrovateľskom úseku 

-   Do služby sú povolaní všetci zamestnanci, ktorí sú v zozname ako Krízový tím a to aj s osobnou výbavou a všetci členovia vedenia krízového štábu. Vedúci KŠ ich informuje o karanténe 14 dní a o spustení Intervenčnej fázy – KARANTÉNY celého zariadenia. Je zastavený príjem nových klientov, o čom je informovaná Štátna správa a samospráva. Vedenie KŠ zabezpečí realizáciu hygienických exteriérových označení ako aj označení v budove (čistá a infekčná cesta) a ďalších opatrení.  Určená osoba informuje  personál a prijímateľov  o miestach, kde nesmú vstupovať.

-  Vedúca sestra vylosuje z 2 tímov tých pracovníkov, ktorí budú mať na starosti zabezpečenie prijímateľov s nákazou a vyčlení im špecializované OOPP (losovanie nie je nutné, ak pracovníkov určilo to, že boli v kontakte s infikovaným – mi).

-   Starostlivosť o prijímateľov je minimalizovaná na úkony zo zoznamov, v ktorých sú zredukované činnosti v opatrovateľsko -  ošetrovateľskej  a sociálnej starostlivosti.

-   Je zabezpečené spojenie so zdravotníckym zariadením a zastavene sú výjazdy prijímateľov k lekárom, s výnimkou intervencie RZP, ktorá musí byť vopred upovedomená, že ide do zariadenia s výskytom Covid – 19!

-   Ak treba zvyšovať počet infekčných izieb, vedenie KŠ realizuje zlučovanie priestorov (z jednolôžkových dvojlôžkové, atď.) a zvyšuje počet pracovníkov v tej skupine oboch KT, ktorí pracujú s infikovanými prijímateľmi (výber sa dopĺňa losovaním).

 

  1. 4.  Organizácia obslužný úsek

-   Je zabezpečené nevyhnutné upratovanie, pranie bielizne a šatstva.

-   Je zabezpečené nevyhnutné zásobovanie potravinami, ak nie je možné, vedenie KŠ rozhodne o zabezpečení krízového jedálnička s využitím na to vopred určených zásob.

-   Sú vytvorené spálne pre personál podľa vopred naplánované určenia.

-   Vedúci KŠ sleduje denne zásoby potravín, dezinfekcie a ochranných pomôcok. V prípade nedostatku kontaktuje Koordinátora KŠ a požiada o zabezpečenie.

-   V Intervenčnej fáze sa raňajky, obedy aj večere podávajú na izbách.

-   Infikovaným prijímateľom sa raňajky, obedy a večere  podávajú v jednorazových riadoch a s jednorazovým príborom, ktoré sa po použití vyhadzujú.

-   V tejto fáze nielen zamestnanci nepretržite, ale aj neinfikovaní prijímatelia nosia rúška, ak idú do záhrady, či prechádzajú spoločným priestorom. Infikovaní prijímatelia nesmú z izieb vychádzať.

-   Nevykonávajú sa v interiéroch už ani aktivity o 5-tich osobách. Iba individuálne návštevy v izbách neinfikovaných prijímateľov a prechádzky v záhrade.

-   Naďalej sa vykonávajú všetky doterajšie pokyny o dezinfekcii a špeciálne sa dodržuje postup pri starostlivosti o infikovaných prijímateľov a  infikovaná a čistá zóna.

 

  1. 5.   Organizácia starostlivosti o zamestnancov

-   Vedúca sestra: starostlivo stráži nemiešanie tímov a nemiešanie zamestnancov, ktorí sa starajú o infikovaného prijímateľa (prijímateľov) s tými, ktorí sa starajú o neinfikovaných a kontroluje dodržiavanie infikovanej a čistej cesty.

-   Každý deň pred a po službe vykonáva meranie teploty všetkých zamestnancov

-   Pravidelne im prideľuje a kontroluje dostatok ochranných a intervenčných ochranných pomôcok.

 

 

 

   Riaditeľ ako vedúci KŠ:

- je oporou zamestnancom, posmeľuje ich a snaží sa vytvoriť v zariadení podľa možností príjemnú atmosféru. V prípade potreby zabezpečí zamestnancom psychológa po telefóne, čokoládu, umožní častejšie fajčiarske prestávky a povolí viac prestávok na telefonický kontakt zamestnancov s rodinou.

- v prípade potreby v spolupráci s Koordinátorom KŠ objednáva ochranné pomôcky zo samosprávneho kraja a v prípade potreby nahlasuje potrebu doplnenia zamestnancov na príslušný okresný úrad.

 

 

 

 

 

 

 

V Močenku  08. 04. 2020

Vypracovala:  Mgr. Alena Velčická

Schválil:  Ing. Stanislav  Szabo